Pojištění odpovědnosti za škodu

Mnohdy se slangově pojištění odpovědnosti za škodu nazývá pojištěním na blbost. Tento úsměvný název za sebou ale schovává pojištění, které nám může ušetřit tisíce a někdy i daleko víc.

Nejdříve se zaměříme na pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli. Tento druh pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody způsobené zaměstnancem v jeho pracovní době při plnění jeho povinností, které plynou ze smlouvy.
Pokud se tedy nějaká pojistná událost stane, je zaměstnanec škodu nahradit. Není to ale stejné jako u “běžné občanské” povinnosti, náhradu škody pro zaměstnance je omezena zákoníkem práce.
Bude-li zaměstnavatel požadovat náhradu, může vyžadovat maximálně 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku.
I toto má ale své výjimky, jako jsou například schodky v oblastech peněz, cenin, zboží atd. a škody v podobě ztrát svěřených předmětů-mobilní telefony, pracovní pomůcky, nářadí. V takových případech je zaměstnavatel oprávněn požadovat náhradu v plné výši.

Jako další typ pojištění odpovědnosti za škodu je pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě. Volně přeloženo je tento druh vlastně pro všechny fyzické osoby, které odpovídají třetí osobě za vznik škody a jsou povinni ji nahradit. Do pojištění jsou zahrnuta většinou rizika spojená s běžnými činnostmi. Jsou to rizika:
-s vedením domácnosti (vytopení sousedů, požár, zranění sousedů vaší vinou…)
-při cyklistice, jízdě na koni, rekreaci (lyžování, plavání, skoky do vody, ale i např. polití návštěvy horkým nápojem)
-s držením a opatrováváním zbraní
-způsobené pojištěným jako vlastníkem či opatrovatelem drobných domácích a hospodářských zvířat (když pes roztrhá návštěvě obuv, zakousne sousedovu slepici,…)
-způsobené používáním nemotorového plavidla, které nepodléhá evidenci státní plavební správy

Pojistná ochrana se vztahuje nejen na pojištěného, ale také na manžela/manželku, děti a také na osoby v opatrovnictví či zvířata.

K pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě lze přidat i lecjaká připojištění, jako je například pád omítky či sněhu ze střechy s následkem zranění chodce atd.

Pojištění odpovědnosti za škodu-zaměstnavateli a občanů

Jako první se podíváme na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Toto pojištění se vztahuje na škody, které klient způsobí svým chováním zaměstnavateli při výkonu práce. Zaměstnavatel má právo na náhradu této škody až do výše 4,5 násobku zaměstnancovi hrubé mzdy.
Pojištění si sjednává zaměstnanec právě pro tyto případy, kdy by po něm chtěl zaměstnavatel náhradu škody. Ta je poté vyplácena přímo zaměstnavateli. Pojištění se ale nevztahuje na škody v osobním životě a na úmyslně způsobené škody.

Jaký je postup v případě škody?

U pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli je v první řadě důležité celou událost pořádně nahlásit a společně s tím doložit vznik nároku na pojistné plnění. Také je důležité podrobné popsání, jak ke škodě došlo a její co nejpřesnější vyčíslení-to se provádí pomocí fotografií a faktur. Není-li zavinění zaměstnance doloženo a uznáno, nesmí zaměstnanec bez souhlasu pojišťovny svoji vinu uznat. Mohlo by se totiž stát, že pojišťovna odmítne v tomto případě uhradit škodu a tak veškeré náklady padnou na zaměstnance, jelikož se k ní zavázal.

Jako druhé pojištění odpovědnosti se podíváme na pojištění odpovědnosti za škodu občanů. To se vztahuje hlavně na škody způsobené občanem třetí osobě a to například při relaxaci. Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se týká jak pojištěnce, tak jeho manželky/manžela a dětí a kryje i odpovědnost za škody způsobené jinde v Evropě.
Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se vztahuje na poškození zdraví, usmrcení, škody na věci a následné finanční škody. Dále lze pojistit na náklady zdravotní pojišťovny, na právní ochranu, škody na pronajatých nemovitostech a tak dále.

Pojištění si můžete porovnat a pohodlně sjednat přes internet.

VÝHODY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

V tomto článku bych vám ráda přiblížila co je pojištění odpovědnosti za škodu.

V dnešní době by člověk neměl moc přemýšlet nad tím, zda si pojištění odpovědnosti za škodu sjednat, ale spíše v jakém rozsahu a pro jakou oblast působnosti si ho sjednat.
Proč je dobré si pojištění odpovědnosti za škodu sjednat?

Pokud podnikáte, víte, jaká jsou rizika podnikání a také to, že můžete způsobit škodu někomu dalšímu. A to že škoda může mnohonásobně převyšovat škody na vlastním majetku je samozřejmé.

Toto pojištění se vztahuje na:
•    škody na majetku
•    škody na životě a zdraví
•    škody způsobené jinak, než na majetku, životě a zdraví
•    náklady nutné k právní ochraně
•    náklady právního zastupování poškozeného
•    expertní posudky

Příklady, kde můžete nejčastěji způsobit škodu:
•    provozní činnost
•    odpovědnost z držby nemovitostí
•    odpovědnost za škody na pronajatých prostorách
•     odpovědnost za škody na cizích věcech užívaných
•    odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců
•    odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobků z trhu

V pojištění odpovědnosti občanů jsou zahrnuta především rizika vyplývající z činností běžných a obvyklých v běžném životě včetně rizik souvisejících s vlastnictvím nemovitosti, jako jsou např.:
•    škody způsobené v souvislosti s vedením domácnosti
•    škody způsobené při cyklistice, rekreačním sportu, jízdou na koni
•    škody způsobené osobou, která vlastní drobná domácí a hospodářská zvířata

Na koho se vámi uzavřené pojištění vztahuje:
•    na pojištěného
•    na manželku (manžela)
•    na děti (pouze po dobu, než ukončí studium, nejvýše do 25let) žijící s pojištěným ve společné domácnosti

Určitě byste měli zvážit toto pojištění, a pokud váháte, kde si toto pojištění uzavřít, navštivte pro srovnání web e-pojisteni.cz.

Sponzorované odkazy
Poslední fráze
Doporučené odkazy

Děkujeme za návštěvu naší informační stránky. Informace zde uvedené nemusí být přesné a aktuální. Prosím vždy se zeptejte konkrétní pojišťovny jaké ona má podmínky poskytnutí pojištění.

Pokud máte nějaké dotazy a poznámky můžete je také odeslat do komentáře k článku. Děkujeme.