Pojištění odpovědnosti za škodu-zaměstnavateli a občanů

Jako první se podíváme na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Toto pojištění se vztahuje na škody, které klient způsobí svým chováním zaměstnavateli při výkonu práce. Zaměstnavatel má právo na náhradu této škody až do výše 4,5 násobku zaměstnancovi hrubé mzdy.
Pojištění si sjednává zaměstnanec právě pro tyto případy, kdy by po něm chtěl zaměstnavatel náhradu škody. Ta je poté vyplácena přímo zaměstnavateli. Pojištění se ale nevztahuje na škody v osobním životě a na úmyslně způsobené škody.

Jaký je postup v případě škody?

U pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli je v první řadě důležité celou událost pořádně nahlásit a společně s tím doložit vznik nároku na pojistné plnění. Také je důležité podrobné popsání, jak ke škodě došlo a její co nejpřesnější vyčíslení-to se provádí pomocí fotografií a faktur. Není-li zavinění zaměstnance doloženo a uznáno, nesmí zaměstnanec bez souhlasu pojišťovny svoji vinu uznat. Mohlo by se totiž stát, že pojišťovna odmítne v tomto případě uhradit škodu a tak veškeré náklady padnou na zaměstnance, jelikož se k ní zavázal.

Jako druhé pojištění odpovědnosti se podíváme na pojištění odpovědnosti za škodu občanů. To se vztahuje hlavně na škody způsobené občanem třetí osobě a to například při relaxaci. Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se týká jak pojištěnce, tak jeho manželky/manžela a dětí a kryje i odpovědnost za škody způsobené jinde v Evropě.
Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se vztahuje na poškození zdraví, usmrcení, škody na věci a následné finanční škody. Dále lze pojistit na náklady zdravotní pojišťovny, na právní ochranu, škody na pronajatých nemovitostech a tak dále.

Pojištění si můžete porovnat a pohodlně sjednat přes internet.

VÝHODY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

V tomto článku bych vám ráda přiblížila co je pojištění odpovědnosti za škodu.

V dnešní době by člověk neměl moc přemýšlet nad tím, zda si pojištění odpovědnosti za škodu sjednat, ale spíše v jakém rozsahu a pro jakou oblast působnosti si ho sjednat.
Proč je dobré si pojištění odpovědnosti za škodu sjednat?

Pokud podnikáte, víte, jaká jsou rizika podnikání a také to, že můžete způsobit škodu někomu dalšímu. A to že škoda může mnohonásobně převyšovat škody na vlastním majetku je samozřejmé.

Toto pojištění se vztahuje na:
•    škody na majetku
•    škody na životě a zdraví
•    škody způsobené jinak, než na majetku, životě a zdraví
•    náklady nutné k právní ochraně
•    náklady právního zastupování poškozeného
•    expertní posudky

Příklady, kde můžete nejčastěji způsobit škodu:
•    provozní činnost
•    odpovědnost z držby nemovitostí
•    odpovědnost za škody na pronajatých prostorách
•     odpovědnost za škody na cizích věcech užívaných
•    odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců
•    odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobků z trhu

V pojištění odpovědnosti občanů jsou zahrnuta především rizika vyplývající z činností běžných a obvyklých v běžném životě včetně rizik souvisejících s vlastnictvím nemovitosti, jako jsou např.:
•    škody způsobené v souvislosti s vedením domácnosti
•    škody způsobené při cyklistice, rekreačním sportu, jízdou na koni
•    škody způsobené osobou, která vlastní drobná domácí a hospodářská zvířata

Na koho se vámi uzavřené pojištění vztahuje:
•    na pojištěného
•    na manželku (manžela)
•    na děti (pouze po dobu, než ukončí studium, nejvýše do 25let) žijící s pojištěným ve společné domácnosti

Určitě byste měli zvážit toto pojištění, a pokud váháte, kde si toto pojištění uzavřít, navštivte pro srovnání web e-pojisteni.cz.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti za škodu?

Každý člověk odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením státně stanovených zákonů. Není důležité, zda byla škoda způsobena konáním, nečinností nebo vztahem. Fyzická nebo právnická osoba odpovídá za škody způsobené třetí osobě na zdraví, životě a majetku. Pojištění odpovědnosti za škodu patří k základnímu pojištění podniku nebo firmy. Otázkou není, zda sjednat pojištění odpovědnosti za škodu, ale v jakém rozsahu s ohledem na charakter provozovaných činností. Škody mohou převyšovat až několikanásobně škody možné na vlastním majetku. Pojištění se vyplácí hlavně jako ochrana před možnými nároky ze strany. Nejjednodušší je sjednání online, je to velmi rychlé a můžete získat i určité výhody při uzavření online, jako jsou různá další připojištění nebo slevy.

Druhy škod hrazené pojištěním

Škody se rozdělují na škody na majetku, životě a zdraví, náklady nutné k právní ochraně pojištěného před vzneseným nárokem na náhradu škody, dále škody z provozní činnosti nebo škody způsobené na cizích věcech. Škody můžou být způsobené i na konkrétním výrobku a to může po té stát jeho výrobce velký finanční obnos, proto tento druh škody způsobené na vlastním výrobku lze také pojistit a to specifickým pojištěním odpovědnosti za výrobek. Jednotlivý zaměstnanci se mohou připojistit, proto případ náhodného poškození výrobku nebo pracovních nástrojů. Takzvané pojištění profesní odpovědnosti je pojištění poskytované nejen pojišťovnou Loydex, která je v České Republice méně známá, ale i dalšími známějšími pojišťovnami. Jedno z dalších pojištění se nazývá pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie. Podstatou tohoto pojištění je škoda způsobené jinému v souvislosti havárie. Náhradu za způsobenou škodu hradí příslušná pojišťovna.

Sponzorované odkazy
Poslední fráze
Doporučené odkazy

Děkujeme za návštěvu naší informační stránky. Informace zde uvedené nemusí být přesné a aktuální. Prosím vždy se zeptejte konkrétní pojišťovny jaké ona má podmínky poskytnutí pojištění.

Pokud máte nějaké dotazy a poznámky můžete je také odeslat do komentáře k článku. Děkujeme.